Z.ONE Concept™

醇香果油髮膜  200ml

醇香果油髮膜 200ml

  法:用醇香果油洗髮精洗髮後,將髮膜塗抹在洗淨的頭髮上,按摩並停留3-5

分鐘,以梳子梳理過後完全沖淨。